Mamiya

Mamiya / Sekor 500 TL
Produseret fra 1966 - ??

Mamiya / Sekor 1000 TL
Produseret fra oktober 1966

Mamiya 528TL
Blev solgt sidst i 1968 - ??

Mamiya MSX 500
Mamiya MSX 500 blev frigivet i 1974

Mamiya 528AL
Mamiya 528AL blev først frigivet i 1975

Mamiya ZE-2
Mamiya ZE-2 blev introduceret i 1980