Fra Bækkebroen til Tibirke Bakker, Del 1:
26-08-05 
"vores eget Nordsjælland" ( 6 )


På vej 205 mellem Helsinge og Frederiksværk, ca 2 km. vest for Ramløse,
løber Ramløse Å under vejen. Broen her hedder Bækkebroen.

Ramløse Å får sit vand fra Ellemosen,
et stort moseområde der strækker sig fra broen her og nordpå, stort set til Tibirke.


Ramløse Å løber ud i Arresø kort nedstrøms Bækkebroen

Ca. 100 m længere fremme mod Frederiksværk, drejer vi til højre ad vej 237

og kører ad vej 237 mod Tibirke.


Her kører vi ind langs Danmarks ældste "klitplantage": Tisvilde Hegn
Skovens historie

Omkring år 1800 begyndte man at plante skov på dette store og golde område.
Først såede man frø af skovfyr og senere også frø af gran, birk, bøg og eg.
Det viste sig dog at der kom bedre resultater når man plantede små træer,
som kom fra lokale planteskoler. De bedste resultater fik man når man forberedte
plantehuller på 1 alen x 1 alen (1 alen = 66 cm). Plantehullerne blev
forsynet med en skovlfuld ler, og man plantede først når plantehullet havde
henligget en tid. Ler til plantehullerne måtte man køre til de store sandbjerge
fra små lergrave som blev lavet rundt omkring på egnen. Arbejdet tog efterhånden
fart og omkring 1900-tallet var hele området
samt Liseleje og Asserbo Plantager sydvest herfor dækket af skov.
Jordbunden i Tisvilde Hegn er varieret og præget af fortiden.
Nogle steder findes god sjællandsk muld, hvor eg og bøg kan gro.
Andre steder ligger bjerge af sand i mange meters højde,
og her kan kun fyr og gran trives.
Bevoksningerne i området får lov til at blive meget gamle så der er muligheder for
at se pragtfulde gamle gran- og fyrretræer, ligesom skovbunden under de gamle
bevoksninger bliver noget ganske særligt med sit dække af mos.


Venstre side af vejen tilhører Tisvilde Hegn
NATURA 2000

Tisvilde Hegn er en del af det europæiske netværk, der kaldes NATURA 2000.
Tisvilde Hegn er udpeget, fordi området indeholder sjældne og
værdifulde naturtyper, dyr og planter, der er beskyttet
efter EU-fuglebeskyttelsesdirektivet og EU-Habitatdirektivet.


Højre side (øst-siden) er faktisk kun på meget få strækninger skovens ejendom.
Landskabet

Egnen omkring Tisvilde Hegn er præget
af landskabets forandringer gennem to perioder.
Ved landhævningen i slutningen af stenalderen for ca. 4.000 år siden,
delte stenalderhavets kystskrænt området.
Nyt land, som kaldes den hævede havbund,
opstod vest for Strandvejen mod Asserbo og Liseleje, mens det "gamle land"
over kystskrænten i Tisvilde Hegn forblev.
Før landhævningen var Arresø en fjord forbundet med Kattegat,
men landhævningen afskar søen fra havet.
I 1500-tallet hærgede en omfattende sandflugt fra kysten ved Asserbo
og lagde i løbet af et par hundrede år hele egnen øde.
Før sandflugten havde området, ligesom det øvrige Sjælland,
spredte bebyggelser og dyrket land, hvor jorden kunne bære det.


Øst for vejen er der mange lave og fugtige områder med moselignende forhold.
Området hedder da også Ellemosen og afvandes af Ramløse Å

Nogle steder er krattet ryddet, og så er der perfekt til bl.a. fårehold.
Intro) "Vores eget Nordsjælland"
1) Flyvetur over Nordsjælland, Del 1
2) Flyvetur over Nordsjælland, Del 2
3) Asserbo Slotsruin, del 1
4) Asserbo Slotsruin, del 2
5) Grethely, Tibirke Kirkevej 4
6) Fra Bækkebroen til Tibirke Bakker, Del 1
7) Fra Bækkebroen til Tibirke Bakker, Del 2
8) Tibirke Kirke, udefra.
Med venlig hilsen
Per Søfeldt Jessen
E-mail: info@seniorcamping.dk